Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej – RODO, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest PS CODE Piotr Szarata z siedzibą w Bydgoszczy 85-127 przy ulicy Chołoniewskiego 6/13, NIP: 9532207226, REGON: 386660823, zwany dalej jako: Administrator.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu internetowego: kontakt@seasidedune.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).
 4. Dane przetwarzane są w celu:
 • rezerwacji pobytu w Apartamentach Seaside Dune,
 • zawarcia umowy o wykonanie usług najmu krótkoterminowego w Apartamentach Seaside Dune,
 • odbioru zapytania skierowanego do Administratora oraz udzielenia odpowiedzi na to zapytanie.
 1. Podanie danych osobowych w przypadku rezerwacji pobytu w Apartamentach Seaside Dune jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest warunkiem niezbędnym do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy o wykonanie usług najmu krótkoterminowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy o wykonanie usług najmu krótkoterminowego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 1. Prawa wymienione w pkt. 7 można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu internetowego kontakt@seasidedune.pl lub poprzez kontakt z PS CODE Piotr Szarata, ul. Chołoniewskiego 6/13, 85-127 Bydgoszcz.
 2. Kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora to:
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • banki,
 • operatorzy pocztowi,
 • przewoźnicy,
 • firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 2. W ramach serwisu www.seasidedune.pl stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
 • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności z powodu rozwoju technologii internetowej lub z powodu rozwoju Serwisu, albo z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich tych zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały, zamieszczając na stronie Serwisu zaktualizowaną Politykę Prywatności.

Możemy pochwalić się doskonałymi recenzjami

Zobacz, co najbardziej podobało się Gościom